The Software Architect of Simahzen
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Zenginlik

Dmitry DemidkoUnsplash

Zenginlik Ölçütü

“Eğer dünyadaki tüm varlıkların hepsini toplasak ve insanlara eşit olarak dağıtsak ne olur?”

oDünya

Usulca uyuyan kedi — Alexander Possingham

Simahzen

Photo by Hulki Okan Tabak on Unsplash

Mustafa Katipoğlu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store